Pracami jednostki kieruje Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dniu 20 lutego 2021 r. w składzie:

Prezes Tyrała Stanisław
Naczelnik Paliś Ryszard
Wiceprezes Stelmach Zbigniew
Z-ca Naczelnika Stopa Kamil
Sekretarz Kęsek Łukasz
Skarbnik Karolus Kazimierz
Zastępca Skarbnika Stopa Jerzy

Prace Zarządu oraz działalność całej jednostki kontroluje 
Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Spułowicz Piotr
Członek Skrzyński Wojciech
Sekretarz Lelek Jacek