STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W JEZIORZANACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach zwana dalej OSP.

§ 2
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3
Siedzibą OSP jest Dom Strażaka w Jeziorzanach.

§ 4
Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6
Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8
Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 2. branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
§ 10
Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
 1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
 2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
 3. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 5. organizowanie kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 12
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13
Członkowie OSP dzielą się na:
 1. członków czynnych,
 2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.
§ 14
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: “W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 15
 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscy zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
§ 16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
 1. uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
 2. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 17
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
 1. wybierać i być wybierani do władz OSP,
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. używać munduru i odznak.
§ 19
Do obowiązków członka czynnego należy:
 1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 4. dbać o mienie OSP,
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 20
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21
Członkostwo ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok,
 4. likwidacji OSP,
 5. śmierci,
 6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25
Władzami OSP są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27
Do kompetencji walnego zebrania należy:
 1. podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
§ 28
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały są protokołowane.

§ 29
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30
Zwyczajne walne zebranie zwoływanie jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. na żądanie 1/2 członków OSP,
 4. na żądanie Związku OSP RP.
§ 32
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu i rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 34
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35
Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§ 36
 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz zastępcę skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży pełni funkcję wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 37
Do zadań zarządu należy:
 1. reprezentowanie interesów OSP,
 2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zgromadzenia,
 3. zwoływanie walnego zebrania,
 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 5. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 6. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 8. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi z ich przynależności do OSP,
 14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
§ 38
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik lub zastępca skarbnika

§ 42
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:
 1. wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
 2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 7. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 43
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
 1. pochwałę ustną,
 2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
 3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki
§ 44
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
 1. upomnienie ustne,
 2. nagana w rozkazie naczelnika straży,
 3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 3. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§ 46
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49
Majątek i fundusze OSP powstają z:
 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z majątku i imprez,
 4. ofiarności publicznej.
§ 50
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51
Zmiany statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 52
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.