Komentarz do statutu OSP w Jeziorzanach.

Pragnę zwrócić uwagę na pewną lukę w statucie wzorcowym Ochotniczych Straży Pożarnych. Otóż zapisano w nim, że... „Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży pełni funkcję wiceprezesa”... (§36) oraz... „Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik”... (§41). Jest to sytuacja prawidłowa, ale trochę uboga. Proszę sobie wyobrazić (odpukać!), skarbnik złamał rękę, którą to podpisuje dokumenty finansowe (rachunki, KP, KW itp.). Sytuacja może nie jest jeszcze aż taka katastrofalna jeśli jednostka nie posiada konta bankowego lecz wszystkie operacje dokonuje w formie gotówkowej. Ale w przypadku posiadania konta – ulega to diametralnie pogorszeniu. Macie pieniądze - ale ich nie możecie dysponować, gdyż skarbnik nie złoży podpisu na przelewie lub czeku zgodnego ze wzorem na karcie podpisów. I co wtedy? I nie są to żadne udziwnione wymysły i gdybania. Taka sytuacja nas dotknęła i nauczeni przykrym doświadczeniem wprowadziliśmy poprawki do dwóch wyżej wymienionych paragrafów poprzez wprowadzenie funkcji zastępcy Skarbnika i daniu mu uprawnień do podpisywania dokumentów finansowych. Jeszcze lepiej, bo udało nam się to w okresie przepisywania naszej jednostki do Krajowego Rejestru Sądowego a więc bez żadnych opłat. W obecnej sytuacji dokumenty podpisuje skarbnik lub jego zastępca. Mamy pewność, że w każdej chwili możemy dysponować środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Proponuję przemyśleć tę zmianę i przy najbliższej okazji może zrobić to samo.

Pozdrowienia w imieniu zarządu OSP w Jeziorzanach

Jerzy Stopa – Sekretarz OSP